Match Group
info

Open Meeting 

Match Group 

Agile Workplace

40,000sf 

$11M

×

Open Meeting 

Match Group 

Agile Workplace

40,000sf 

$11M

×
Match Group
info

Meeting Room 

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Meeting Room 

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Match Group
info

Conference Room

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Conference Room

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Match Group
info

Boardroom

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Boardroom

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Match Group
info

Main Pantry

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Main Pantry

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Match Group
info

Pantry

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Pantry

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Match Group
info

All Hands Meeting

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

All Hands Meeting

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Match Group
info

Open work 

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Open work 

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Match Group
info

Open work / Meeting 

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Open work / Meeting 

Match Group

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 3rd Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 3rd Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 4th Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 4th Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 5th Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 5th Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 6th Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 6th Floor

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 3rd Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 3rd Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 4th Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 4th Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 5th Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 5th Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
info

Match Group 6th Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×

Match Group 6th Floor RCP

Agile Workplace

40,000sf

$11M

×
Using Format